എസ്.ബി.ഐ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ ഉയര്‍ത്തി

എസ്.ബി.ഐ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ ഉയര്‍ത്തി

വിഷ്ണു പ്രതാപ്-
ന്യൂഡല്‍ഹി: എസ്.ബി.ഐ വിവിധ മെച്യൂരിറ്റികളിലുള്ള സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ 0.05 മുതല്‍ 0.10 ശതമാനം വരെ ഉയര്‍ത്തി. ഒരു കോടി രൂപയില്‍ താഴെ വരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശയാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്. പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു. ഇതുപ്രകാരം, ഒന്നു മുതല്‍ രണ്ടുവര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ 6.70 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 6.80 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കുള്ള നിരക്ക് 7.20 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നുയര്‍ന്ന് 7.30 ശതമാനവുമായി. രണ്ടു മുതല്‍ മൂന്നുവര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നിരക്ക് 6.75 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 6.80 ശതമാനമായാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കുള്ള നിരക്ക് 7.25 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 7.30 ശതമാനവുമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close
All rights reserved © BizNewsIndia.Com | Powered by : Swap IT Solutions Pvt. Ltd.