ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക ഉത്പാദനം കൂടി

ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക ഉത്പാദനം കൂടി

ഫിദ-
കൊച്ചി: ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക ഉത്പാദന വളര്‍ച്ച ജൂലായില്‍ 4.3 ശതമാനം. 2018 ജൂലായിലെ 6.5 ശതമാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വ്യാവസായിക ഉത്പാദന വളര്‍ച്ചയാണിത്. ജൂണില്‍ 2.0 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു വ്യാവസായിക ഉത്പാദനത്തിലെ വര്‍ധന.
രാജ്യത്തെ പ്രധാന വ്യവസായ മേഖലകളിലെ ഉത്പാദനം വര്‍ധിച്ചതാണ് മേഖലയിലെ മൊത്തം വളര്‍ച്ചയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചത്. ഉത്പാദന മേഖലയില്‍ 4.2 ശതമാനവും ഖനന മേഖലയില്‍ 4.9 ശതമാനവും വര്‍ധനയുണ്ടായി. വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തില്‍ 4.8 ശതമാനമാണ് വര്‍ധന. ജൂണില്‍ ഉത്പാദനം 8.2 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. അടിസ്ഥാനസൗകര്യനിര്‍മാണ മേഖലയിലെ ഉത്പാദനത്തില്‍ 2.1 ശതമാനം വര്‍ധനയുണ്ടായി. ഇതിനു പുറമെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും വസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലെയും ഉത്പാദനത്തില്‍ ഇരട്ടയക്ക വളര്‍ച്ച രേഖപ്പെടുത്തി.

Post Your Comments Here ( Click here for malayalam )
Press Esc to close